காருண்யம் என்றால் என்ன
கல்வி

காருண்யம் என்றால் என்ன

இந்த உலகில் காணப்படும் அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் காருண்யத்துடன் இருப்பது கட்டாயமாகும். காருண்யம் உடையவர்கள் இருப்பதனாலேயே தான் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. காருண்யம் என்பது கருணையின் வெளிப்பாடாகவே காணப்படுகின்றது. காருண்யம் என்றால் என்ன காருண்யம் என்பது கருணையை சுட்டுகின்றது. அதாவது பசித்தவர்களுக்கு உணவு அளித்தல், வறுமையில் வாடுபவர்களுக்கு உதவி […]