மனநலம் என்றால் என்ன
வாழ்க்கை

மனநலம் என்றால் என்ன

உடல் ஆரோக்கியத்தை போலவே மன ஆரோக்கியமும் இன்றியமையாதவொன்றாக காணப்படுகின்றது. மனநலமே ஒருவர் தங்களை தாங்களே ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள கூடிய ஒரு சொத்தாக காணப்படுகின்றது. மனநலம் என்றால் என்ன மனநலம் என்பது மன அழுத்தம் இல்லாமல் காணப்படுவதே மனநலமாகும். அதாவது உளவியல் நல்வாழ்வின் நிலையையும் மனநோய் இல்லாத நிலையினையும் […]