நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 2019 கட்டுரை
கல்வி

நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 2019 கட்டுரை

நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம் எனப்படுவது, விற்பனையாளர்களால் பொருட்களின் மீதோ, சேவைகளின் மீதோ தன்னிச்சையாக காணப்படும் அதிகாரங்களை குறைத்து, நுகர்வோருக்கும் அந்த பொருட்களின் அல்லது சேவைகளின் மீது அதிகாரத்தினை வழங்குவதற்காக இந்திய அரசாங்கத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் நடைமுறையாகும். நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் 2019 கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை 1986ல் […]