சிகரம் தொடு கட்டுரை
கல்வி

சிகரம் தொடு கட்டுரை

ஒவ்வொரு மனிதனும் சமூகத்தில் ஓர் உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்று முயற்சிக்கின்றனர். அவ்வாறான அவனுடைய முயற்சி தோல்வியில் கூட முடியலாம். ஆனால் தோல்வியைக் கண்டு துவண்டு போகாமல், எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் “என்னால் முடியும்” என நம்பிக்கையோடு முயற்சித்தால் மட்டுமே சிகரத்தினை எட்ட முடியும். சிகரம் தொடு கட்டுரை […]