சுத்தம் பற்றிய வாசகங்கள்
கல்வி

சுத்தம் பற்றிய வாசகங்கள்

மனிதனாவன் ஆரோக்கியமான நோயற்ற வாழ்வை வாழ வேண்டுமாயின் தன்னையும் தன்னை சுற்றியுள்ள சுற்றுப்புற சூழலையும் சுத்தமாக வைத்திருப்பது அவசியமாகும். சுத்தமான வாழ்க்கையே சிறந்த வாழ்க்கைக்கு வழியமைக்கும். நாம் அனைத்து விடயங்களிலும் சுத்தமாக இருக்கும்போதே நோயற்ற மகிழ்சியான வாழ்வை வாழ முடியும். அவ்வாறில்லாது பொது இடங்களில் குப்பை போடுவது, சூழலை […]