அறிவு வேறு சொல்
கல்வி

அறிவு வேறு சொல்

இன்று பல்வேறு சாதனைகளை படைப்பதற்கு பிரதான காரணம் தனது அறிவினை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்தியமையே ஆகும். அந்த வகையில் ஏதேனும் ஒரு விடயம் பற்றி அறிந்திருத்தல் மற்றும் கண்டுபிடித்தல் அல்லது கற்றலே அறிவாகும். மேலும் அறிவானது ஒருவரின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை கிடைக்கக் கூடியதாக காணப்படுகின்றன. அந்தவகையில் […]