கல்வி புரட்சி கட்டுரை
கல்வி

கல்வி புரட்சி கட்டுரை

கல்வி என்பது தெரியாததை தெரிய செய்வது அல்ல, அது ஒழுக்கத்தை ஒழுகச் செய்யும் சிறந்த சாதனமாகும். கல்வி என்பது வெறுமனே அறிவுகாக மாத்திரம் பயில்வது அல்ல ஒருவனுடைய வாழ்வை ஒழுக்கமுடையதாக அமைப்பதற்காகவுமே பயிலப்படுகின்றது. கல்வி புரட்சி கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை “கற்கை நன்றே கற்கை நன்றி பிச்சைப் […]