சேர்த்து எழுதுக
கல்வி

சேர்த்து எழுதுக சொற்கள்

சேர்த்து எழுதுக சொற்கள் கரும்பு+சாறு கரும்புச்சாறு பெயர்+சொல் பெயர்ச்சொல் ஈரம்+துணி ஈரத்துணி ஓடி+ஆடி ஓடியாடி வெம்மை+நீர் வெந்நீர் குரல்+ஆகும் குரலாகும் வான்+ஒலி வானொலி அமைந்து+இருந்தது அமைந்திருந்தது மனம்+இல்லை மனமில்லை நேற்று+இரவு நேற்றிரவு செம்மை+பயிர் செம்பயிர் கண்டு+அறி கண்டறி தீம்+தமிழ் தீந்தமிழ் தே+ஆரம் தேவாரம் கிழக்கு+நாடு கீழ்நாடு செம்மை+வாய் செவ்வாய் […]