தாது என்றால் என்ன
உங்களுக்கு தெரியுமா

தாது என்றால் என்ன

மனிதன் தாதுக்களை வெவ்வேறு தேவைகளுக்காகப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றான். மிகவும் மதிப்புமிக்க தாது வைப்புகளில் செம்பு, தங்கம் மற்றும் இரும்பு போன்றன தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்திற்கு முக்கியமான உலோகங்கள் ஆகும். உலோகங்கள் குறிப்பிட்ட தாதுக்களுடன் அடிக்கடி தொடர்புடையவை. உதாரணமாக, அலுமினியம் பொதுவாக பாக்சைட் எனப்படும் தாதுவில் காணப்படுகிறது. பாக்சைட்டில் உள்ள […]