ஆண்பால் பெண்பால்
கல்வி

ஆண்பால் பெண்பால் சொற்கள்

தமிழில் ஆண்பால் மற்றும் பெண்பால் சொற்கள் என்பது அனைத்து சொற்களுக்கும் உண்டு. ஆனாலும் சில சொற்களுக்கு ஆண்பால் மற்றும் பெண்பால் சொற்கள் குழப்பமாகவே உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக மன்னன் என்ற சொல்லிற்கான பெண்பால் சொல் குழப்பமாவே உள்ளது. “மன்னி”, “மன்னினி” என்று கூறினாலும் குழப்பமாவே உள்ளது. அதேபோன்று புலவன் என்ற […]