சதுப்பு நிலம் என்றால் என்ன.
உங்களுக்கு தெரியுமா

சதுப்பு நிலம் என்றால் என்ன

சதுப்பு நிலங்கள் இன்று பல்வேறு இடங்களில் அமைந்து காணப்படுகின்றது. அந்த வகையில் சதுப்பு நிலங்கள் உவர்ப்பு மற்றும் தண்ணீர் சதுப்பு நிலங்கள் என இரு வகைகளாக காணப்படுகின்றன. இன்று பல்வேறு வகையில் பூமிக்கு உறுதுணையாக சதுப்பு நிலங்கள் திகழ்கின்றன சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் வகையில் ஒன்றாகும். சதுப்பு […]