கற்பித்தல் வேறு சொல்
கல்வி

கற்பித்தல் வேறு சொல்

கற்பித்தல் என்பது ஒருவர் தனக்கு கிடைத்த அறிவை அல்லது அனுபவத்தை தான் மட்டும் வைத்துக் கொள்ளாமல் பிறரும் பயனடையும் வகையில் அந்த அறிவை அல்லது அனுபவத்தை பிறருக்கு தெரியப்படுத்தல் அல்லது பிறருக்கு படிப்பித்தல் ஆகும். கற்றதால் மட்டுமே ஒருவர் சிறந்தவராக முடியாது தான் கற்றவற்றை பிறரும் பயனடையும் வகையில் […]