இட ஒதுக்கீடு வாயிலாக சமூக நீதி கட்டுரை.
கல்வி

இட ஒதுக்கீடு வாயிலாக சமூக நீதி கட்டுரை

ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கான உரிமைகளை வழங்கவதன் மூலம் இந்தியாவில் சமூக நீதியானது மேம்படுத்தப்படுகிறது. இந்த இட ஒதுக்கீட்டின் மூலம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பல்வேறு வகையான பயன்களை பெறுகின்றனர். இட ஒதுக்கீடு வாயிலாக சமூக நீதி கட்டுரை குறிப்பு சட்டகம் முன்னுரை ஆரம்ப காலத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினரிடமிருந்து சில உரிமைகள்  பறிக்கப்பட்டன. இவற்றை […]